Bridegroom Service (with Holy Unction Anointing after) (HT)

Calendar
Holy Trinity Greek Orthodox Church
Date
Wed 04/24/2019 7:00 pm - 9:00 pm
Author
Holy Trinity Greek Orthodox Church
Url
https://www.google.com/calendar/event?eid=M2RvbHV2dmNrbGkzaDdrdG9sNmtkcXZhbG8gaG9seXRyaW5pdHlwZ2hAbQ